Privacy

.

 

PRIVACYVERKLARING

Verantwoordelijken 

De administraties en de daarin vastgelegde gegevens die van belang zijn voor het functioneren van de vereniging worden verwerkt en beheerd door de secretaris-penningmeester. Kopieën van de leden- en donateursadministratie en van de financiële administratie worden bewaard door de voorzitter en een derde bestuurslid.

 

Doelen

Van de leden, kandidaatleden, hulpverleners en dirigent(en) worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en verjaardagsdatum. Van donateurs worden adresgegevens en een eventueel e-mailadres bewaard.  Genoemde gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en uitsluitend gebruikt om met de geregistreerden te communiceren inzake verenigingsaangelegenheden, zoals repetities en concerten, ledenvergaderingen, bestuursbesluiten en persoonlijke attenties. Gegevens zullen niet aan derden voor andere doeleinden worden verstrekt. Aan de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen, aan CultuurSchakel en aan de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie worden een maal per jaar de naam- en woonplaatsgegevens van de leden verstrekt.

 

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard voor zolang zij kunnen dienen om oud-leden, voormalige hulpverleners en donateurs uit te nodigen voor concerten. 

 

Recht op inzage, rectificatie en verwijderen van gegevens

Alle geregistreerden hebben recht op inzage en rectificatie van gegevens. Alle oud- (kandidaat-)leden, hulpverleners en donateurs kunnen verzoeken tot het verwijderen van hun gegevens middels een e-mail aan koninklijkehaagseharmonie@gmail.com. Iedere geregistreerde kan over de inhoud en toepassing van deze privacyverklaring een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.           

Mei 2018

 

op internet           www.koninklijkehaagseharmonie.nl

e-mail               koninklijkehaagseharmonie@gmail.com

Kamer van Koophandel 40410058            bank  NL43 INGB 0000 0474 55